Σπουδές2018-09-28T11:49:26+02:00

Χημική και Βιομοριακή Μηχανική-Chemical and Biomolecular Engineering

Η Χημική Μηχανική είναι η επιστήμη η οποία εφαρμόζοντας τις φυσικές επιστήμες (φυσική, χημεία), τις επιστήμες ζωής (βιοχημεία, βιολογία), τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, την κλασσική μηχανική, την οικονομική επιστήμη και τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, παρέχει τη δυνατότητα για τη διαχείριση πόρων και ενέργειας με σκοπό την παροχή χρήσιμων αγαθών για το κοινωνικό σύνολο, όπως αυτά εκφράζονται μέσα από τον σχεδιασμό, τη βελτίωση και την ανάπτυξη προϊόντων και μεθόδων παραγωγικών διαδικασιών ή την κατασκευή και λειτουργία εξοπλισμού και εγκαταστάσεων διεργασιών της χημικής και της συναφούς βιομηχανίας, με όρους αειφορίας, υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Η Βιομοριακή Μηχανική είναι μια σχετικά νέα αναδυόμενη επιστήμη, η οποία εφαρμόζει τις αρχές και μεθόδους της Χημικής Μηχανικής στη στοχευμένη τροποποίηση μορίων βιολογικής προέλευσης και απώτερο στόχο τη δημιουργία μοριακού επιπέδου λύσεων σε θέματα και ερωτήματα των επιστημών υγείας που σχετίζονται με την ενέργεια, το περιβάλλον, την παραγωγή τροφίμων και την διαγνωστική ή θεραπευτική ιατρική.

Με βάση τις προαναφερόμενες δύο περιγραφές το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών αφορά στις βασικές αρχές της Χημικής Μηχανικής, στον εμπλουτισμό τους με εξειδικευμένες γνώσεις Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας και στην εφαρμογή τους για τη μελέτη και αντιμετώπιση βασικών επιστημονικών ερωτημάτων σχετικών με την υγεία, την τεχνολογία τροφίμων, την ενέργεια και το περιβάλλον.

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι αφενός η εκπαίδευση υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν οποιονδήποτε εθνικό ή διεθνή ερευνητικό, παραγωγικό ή διοικητικό οργανισμό, αφετέρου η ενθάρρυνση της έρευνας αλλά και της μεταφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων στον παραγωγικό ιστό, σε διεπιστημονικούς, επίκαιρους και κρίσιμους για τη χώρα τομείς όπως είναι η υγεία, τα τρόφιμα, η ενέργεια και το περιβάλλον.

Η κανονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος για τη χορήγηση του τίτλου ορίζεται στα τρία (3) εξάμηνα. Τα πρώτα δύο εξάμηνα αφορούν στην παρακολούθηση υποχρεωτικών ή κατ’ επιλογή μαθημάτων και Εργαστηρίων, ενώ κατά το τρίτο εξάμηνο πραγματοποιείται η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.