Πρόγραμμα μαθημάτων2019-10-02T10:55:29+02:00

Πρόγραμμα μαθημάτων A’ Εξαμήνου Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΗΜΕΡΑΩΡΑ
ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ
Α. Σαλίφογλου, Α. Λεμονίδου
∆ΕΥΤΕΡΑ 14-17
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Γ. Καραπέτσας
ΤΡΙΤΗ 9-12
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
∆. Σαρηγιάννης
ΤΡΙΤΗ 13-16
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ
∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
Σ. Παράς, Α. Μουζά
ΤΕΤΑΡΤΗ 9-12
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ε. Μουτάφη
ΤΕΤΑΡΤΗ 12-15
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ
Κ. Καρατάσος, Ι. Τσιβιντζέλης
ΠΕΜΠΤΗ 9-12
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΝΟΡΓΑΝΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ
Α. Μουζά, Α. Ασημοπούλου, Β. Ζασπάλης, ∆.
Χριστόφιλος, Α. Σαλίφογλου, Μ. Μήτρακας, Ε.
Τζιμπιλής
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ*

* Θα ορισθεί σε συνεργασία με τους διδάσκοντες

 Τα μαθήματα αρχίζουν στις 7/10/19 και θα γίνονται στην αίθουσα διδασκαλίας των Χημικών Μηχανικών 309, εκτός του #4  που θα γίνεται στο εργαστήριο ΤΧΕ