Πρακτική Άσκηση σε Εταιρείες (εκτός ΕΣΠΑ).2020-03-04T14:25:10+02:00

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Χημική και Βιομοριακή Μηχανική», δίνεται η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να εκπονούν πρακτική άσκηση σε εταιρείες/ επιχειρήσεις/ βιομηχανίες/ ινστιτούτα/ ερευνητικά κέντρα/ ιδιωτικούς φορείς, είτε κατά τη θερινή περίοδο, με το πέρας του Β’ Εξαμήνου Σπουδών (διάρκεια πρακτικής άσκησης: 2-3 μήνες), είτε κατά τη διάρκεια του Γ’ Εξαμήνου Σπουδών, στο πλαίσιο εκπόνησης των διπλωματικών τους εργασιών (διάρκεια : 2- 6 μήνες). Προβλέπεται πληρωμή της ασφάλισης των φοιτητών από το ΠΜΣ.

 Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ολοκληρώνουν την Πρακτική Άσκηση θα χορηγείται σχετική βεβαίωση από το Τμήμα.

Ως Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης έχει οριστεί ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Πάτροκλος Βαρελτζής (email: pkvareltzis@cheng.auth.gr, τηλ. 2310 99 6162)

Πληροφορίες για ενδιαφερόμενους φορείς Υποδοχής